NIPOS > Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Publikace vydávané NIPOS

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (dále jen „prodávající“), příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, zřizovací listina čj. 52761/2013  ze dne 18. 11. 2013 se sídlem Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, IČ: 14450551, DIČ: CZ14450551 bankovní spojení: 25038021/0710.

vydalo dne 16. 12. 2023 tyto

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou jakožto kupujícím (dále jen „kupující“).

1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při vytváření objednávky uvádět správně a pravdivě.

1.2 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.3 Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro účely vyřízení objednávky. Informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webu NIPOS.

1.4 Poskytuje-li kupující osobní údaje třetích osob, je jeho povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito obchodními podmínkami.


II. Objednávka

2.1 Vytvoření objednávky

Vytvořením objednávky se rozumí přidání požadovaných titulů do košíku, vyplnění dodacích a platebních údajů a její odeslání ke zpracování prostřednictvím tlačítka „Objednat“.

Před odesláním objednávky má kupující možnost vrátit se zpět na obsah košíku, má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky sám vložil.

2.2 Závazná objednávka

Po odeslání objednávky ke zpracování viz 2.1 Vytvoření objednávky je tato objednávka považována za závaznou a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky na jím uvedenou emailovou adresu. Potvrzení obsahuje mimo jiné také rekapitulaci objednávky a v případě úhrady bankovním převodem slouží jako výzva k úhradě, viz 3.1.2.

Nemá-li prodávající některý z objednaných titulů skladem v požadovaném množství, informuje o tom kupujícího obratem.


III. Způsob odběru a platební podmínky

3.1 Způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1 V hotovosti v sídle prodávajícího na adrese: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2. Kupující bude kontaktován pracovníkem administrace publikací o možnostech vyzvednutí objednaných titulů a uhradí kupní cenu publikací při převzetí v hotovosti. Kupující obdrží paragon. Bezhotovostní platba kartou není možná.

3.1.2 Bankovním převodem (platba předem)

Kupující uhradí celkovou částku na základě údajů pro platbu uvedených na potvrzení objednávky (=výzvě k úhradě) zaslané elektronickou poštou. Po připsání platby na účet prodávajícího budou kupujícímu publikace zaslány. Do balíčku bude vložena faktura jako doklad o úhradě.

3.2 Způsob a ceny dopravy

Všechny publikace jsou zasílány výhradně doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s doručením zásilky ve smluvní výši (cena celkem).

3.2.1 Cena dopravy je stanovena podle způsobu platby a počtu objednaných titulů takto:

3.2.1.1 Objednávka do 6 položek – platba bankovním převodem
Cena dopravy: 89 Kč

3.2.1.2 Objednávka nad 6 položek – platba bankovním převodem
Cena dopravy: 135 Kč

3.2.1.3 Objednávka nad 50 položek – platba bankovním převodem
Cena dopravy: 300 Kč

3.2.1.4 Osobní odběr s platbou v hotovosti v sídle prodávajícího – ZDARMA

3.3 Zasílání publikací na Slovensko

Zaslání publikací na Slovensko je možné za těchto podmínek:
1. Publikace jsou zasílány pouze s možností platby bankovním převodem, viz 3.1.2.

2. Cena dopravy pro Slovenskou republiku činí jednotně 250 Kč bez ohledu na počet objednaných titulů.


IV. Změna, zrušení objednávky

4.1 Změna objednávky

Uzavřenou a odeslanou objednávku viz 2.1 již nelze ze strany kupujícího upravovat či měnit. V případě potřeby provést změnu objednávky, kupující neprodleně informuje prodávajícího na emailovou adresu: stastna@nipos.cz.

4.2 Zrušení objednávky

Pokud se kupující rozhodne pro zrušení své objednávky, informuje o tom neprodleně prodávajícího na emailovou adresu: stastna@nipos.cz.


V. Vrácení dodaných publikací

Pokud kupující obdrží poškozené/vadné publikace, kontaktuje prodávajícího písemně na emailovou adresu: stastna@nipos.cz s uvedením konkrétních vad a současně zašle publikace zpět na adresu prodávajícího, a to doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty. Jiný způsob zaslání zásilky nebude akceptován. Kupujícímu budou, po ověření oprávněnosti reklamace, zaslány nové publikace a vráceno poštovné ve výši uvedené na podacím lístku. Sken podacího lístku spolu s číslem bankovního účtu zašle kupující na emailovou adresu:  stastna@nipos.cz. O odeslání nových publikací a vrácení platby za poštovné bude kupující informován elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

6.2 Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete pod tímto odkazem: Informační memorandum o aplikaci GDPR v rámci činností NIPOS

6.3 Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků (prodávající a kupující) příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.